การเขียนสะกดคำไทย http://thailern.siam2web.com/

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ ชุด หนูพากเพียรฝึกอ่านเขียนสะกดคำ

                            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน               นางหอมหวล   ไชยเมืองใจ             

ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หน่วยงาน             รงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว

อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  3

ปีที่รายงาน            2550


 

 

 

บทคัดย่อ

                การรายงานผล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะชุด หนูพากเพียรฝึกอ่านเขียนสะกดคำสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  และรายงานความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2550 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานครั้งนี้ได้แก่แบบฝึกทักษะ  จำนวน 8 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน1 ชุด มี 30 ข้อ และแบบสอบถามความความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเฉลี่ยและนำมาเปรียบเทียบกับตารางค่า t (t-test)  วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ใช้คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย  (µ) ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)  แล้วแปรผล นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

             ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะ ชุด หนูพากเพียรฝึกอ่านเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ   91.03/82.92

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ แบบฝึกทักษะ ชุด หนูพากเพียรฝึกอ่านเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนสาระการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด หนูพากเพียรฝึกอ่านเขียนสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ค่าเฉลี่ย คือ 4.55 หมายความว่า มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 7,177 Today: 3 PageView/Month: 9

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...